Tüzük

AKADEMİSYENLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi Ve Adresi

Madde1.       

 1. Sendikanın adı “AKADEMİSYENLER SENDİKASI”, kısa adı ise “AKA-SEN” Sendikanın genel merkezi Ankara’dır.
 2. Sendikanın Adresi: Murat Mahallesi Finike Sokak No: 3/12 Küçükesat ÇANKAYA / ANKARA
 3. Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğinde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 2.

 1. Sendika, Türkiye genelinde eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda faaliyet gösterir. İlgili mevzuatta bu hizmet kolunda olduğu belirtilen kurum ve kuruluşlar sendikanın faaliyet alanına dâhildir.

Sendikanın Amaçları

Madde 3.

 1. Sendika, demokratik ve çağdaş sendikacılık ilkeleri çerçevesinde üyelerinin temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi; Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı ve milli egemenliğin korunması, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması; Anayasada geçen demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermeksizin, milli ve manevi değerlere önem vererek; sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, çalışma barışının korunması amacını taşır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için;

 1. Sendika; ilk olarak üyelerinin özlük haklarını ve çalışma koşullarını korumak ve iyileştirmek, tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasını sağlamayı,
 2. Öncelikli olarak kendi üyelerinin sonra da tüm akademisyenlerin çağdaş çalışma hak ve koşullara sahip olabilmesi için her türlü Anayasal ve yasal mücadeleyi yapmayı,
 3. Engelli üyelerin ve diğer engelli akademisyenlerin çalışma ortamlarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamayı,
 4. Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin ülkede akademisyenlik mesleğinde adalet ve fırsat eşitliği için bu alanda gerekli çalışmaları yapmak ve yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamayı,
 5. Üyelerinin mesleklerinde başarıları ve verimli olabilmelerini sağlamak için hizmet içi eğitim kursları açarak; seminer, panel, sempozyum, konferans ve benzeri organizasyonları düzenleyerek, kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayınlayarak; organize edilmiş rehberlik ve danışma birimleri oluşturarak bilgi, vizyon, birikim, bakış, yeteneklerini geliştirmeyi,
 6. Sendika; tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, bilgi yarışmaları, panel, sempozyum, forum, açık oturum ve konferans gibi etkinliklerle üyelerinin ve diğer akademisyenlerin sosyal ve kültürel yaşamlarına bir çeşitlilik ve de zenginlik kazandırmayı,
 7. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalar kapsamında gittikleri yerlerdeki konaklama, ulaşım vb. gibi ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardımların, gerekli kuruluşlardan karşılanması için yapılaması gerekenler e dair girişimlerde bulunmayı,
 8. İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapma doğrultusunda Akademisyen Yardımlaşma Fonu’nun (AYAF) kurulmasını,
 9. Sendika, üyelerinin ve diğer tüm akademisyenlerin üniversitelerde yaşadıkları “mobbing” uygulamasına son vermek için gerekli girişimlerde bulunmayı amaçlar.

Sendikanın İlkesi

Madde 4.

 1. Her hangi bir siyasi parti, kurum, devlet, kuruluşlar, sendikalar, sivil toplum örgütlerine, tüzel ve özel kişi ve kuruluşlara tabi olmamak ve hepsine eşit mesafede durmak temel ilkedir.
 2. Sendikanın temel ilkesi doğrultusunda her hangi bir siyasi oluşum içinde yer alınmaz ve tüm faaliyetlerde bu uzaklığını koruyarak siyaset üstü olma amacı güdülür.

Sendikanın Ana Tüzüğü ve Değiştirilmesi

Madde 5.

 1. Tüzükteki değişiklik teklifi genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğunun katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılır. Genel kurul divan başkanlığına verilecek yazılı önerge ile yapılan değişiklik teklifi, mevcut delegasyon salt çoğunluğunun açık oyları ile kabul edilir.
 2. Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Sendikanın Görev ve Yetkileri

Madde 6.

 1. Yüksek idari kurula temsilci göndererek tüm akademisyenler adına toplu iş görüşmesi yapar.
 2. Toplu iş görüşmesinden doğan uyuşmazlıkları gidermek için ilgili makamlara ara bulucuyla Uzlaştırma Kurulu ve Yüksek Hakem Kuruluna, Yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, taleplerde bulunur.
 3. Çalışma hayatında, mevzuattan, toplu iş görüşmelerinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur.
 4. Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin iş güvencelerinin sağlanması ve özlük haklarını iyileştirilmesi için girişimlerde bulunur.
 5. Mevzuat ve uluslar arası antlaşma ve sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslar arası kurullara sendikal faaliyetler doğrultusunda ilgi, etki ve yetki alanlarına ilişkin konularda temsilci gönderir.
 6. Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet kollarına giren iş yerlerinden çalışan akademisyenleri çatısı altında örgütlemeye çalışır. İş yerlerinde çalışma ve hizmet kollarında verimlilik araştırmaları yapar, sonuçları ile ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur, işverenler ile bu konuda ortak çalışmalar yapar.
 7. Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer ve sosyal amaçlı toplantılar düzenler, bilimsel çalışmalar yapar ve yayınlarda bulunur.
 8. Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, misafirhane spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplık, kreş, yuva vb. sosyal ve ekonomik tesisler kurar.
 9. Her hangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile yardım ve eğitim amacı ile sandıklar kurar ve yönetir.
 10. Her hangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir.
 11. Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitabevi, basımevi kurmak ve işletmek, kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.
 12. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılarına katılabilir.
 13. Tüm tüzel ve özel kişilerle, kurum ve kuruluşlarla, siyasi parti ve organizasyonlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla ve üniversitelerle protokol düzenler, ortak organizasyonlar ve faaliyetler gerçekleştirir.
 14. Çeşitli doğal afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10’unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde sosyal tesisler yapabilir.
 15. Anayasa, mevzuat ve uluslar arası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.
 16. AB, TÜBİTAK, Bakanlıklar, Kalkınma Ajanslar vb. ulusal ve uluslar arası kuruşlarının yayınlamış oldukları proje çağrılarına yönelik çalışmalar yürütür, proje hazırlar, proje ortağı olur, kabul edilen projeleri yönetir ve bu amaçla sendikada Proje Kurulu oluşturur. Proje Kurulu üç üyeden oluşur. Kurul gerekli gördüğü zamanlarda toplanarak projeler hakkında yapabileceklerini paylaşır, proje paydaşlarını oluşturur.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK

Sendikaya Üye Olabilecekler

Madde 7.

 1. Sendikaya, tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen hizmet koluna dâhil iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri üye olabilir.

Üyeliğin Kazanılması

Madde 8.

 1. Üyelik başvurusu, üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır.
 2. Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin bu kararın kedisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahkemede dava açma hakkı vardır.
 3. Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.

Üyelikten Çekilme

Madde 9.

 1. Her üye, üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Bu süre içerisinde çekilme iradesinde bulunan üyeden üyelik kesintisi yapılmasına devam edilir. Kamu işvereni tarafından sendikaya gönderilen çekilme bildirimini alan sendika görevlisi, çekilme bildirimini kayıt defterine işler.

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 10.

 1. Aylıksız izinli sayılan veya askerlik görevini ifa etmek üzere askere alınan üyenin üyeliği, bu görevin devamı süresince askıya alınır. Üyeliği askıya alınanlar; üyelik aidatı ödemez ancak sendika üyelerinin yararlandığı diğer hizmetlerden yararlanabilirler.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 11.

 1. Sendika üyeliği;
  • Üyenin sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan ayrılması,
  • Üyenin ölümü,
  • Üyelikten çekilme
  • Üyelikten çıkarılma
  • Kamu görevinden (emeklilik, istifa nedenlerle)ayrılma hallerinde kendiliğinden sona erer.
 2. Uzun süreli ücretsiz izne ayrılan veya geçici olarak yurt dışına gönderilen üyenin üyeliği bu durumun devamı süresince askıya alınır.
 3. Üyenin geçici olarak işsiz kalması, açığa alınması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir kurum ya da kuruluşa nakli sendika üyeliğini etkilemez. Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin, sendika tarafından on beş çalışma günü içerisinde işverene bildirmesi zorunludur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12.

 1. Üyelikten çıkarılma; Sendika Genel Disiplin Kurulunu teklifi ve Sendika Genel Kurulunun kararı ile olur. Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edilebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

 

Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Haller Madde 13.

Aşağıda belirtilen fiil ve durumlar;

 1. Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,
 1. Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
 2. Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
 3. Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,
 4. Üyenin, aynı hizmet kolunda faaliyette bulunan başka bir sendikanın kurucusu veya yönetim organlarında görevli olduğu tespit edilmesi,
 5. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumlar ve fiillerin hangi hallerde gerçekleştiği ve üyelikten çıkarılmaya yönelik disiplin soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI, İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ

 

Genel Merkez Zorunlu Organları

Madde 14. Sendikanın Genel Merkez Zorunlu Organları;

 1. Genel Kurul
 2. Genel Yönetim Kurulu
 3. Genel Denetleme Kurulu
 4. Genel Disiplin Kurulu

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 15.

Genel Kurul üyelerden oluşur. Üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Delegeler üyeler tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir.

 1. Sendikanın Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla Genel Kurula tabi delege olarak katılır. Bu sıfatlarını kaybeden üyeler ise Genel Kurula delege olarak katılamazlar.
 2. Genel kurula, şubelerden katılacak delegeler, şubelerin genel kurullarında üye sayıları göz önüne alınarak aşağıdaki esaslar dâhilinde seçilir;
  1. 000’e kadar üyesi olan şubelerde 10 delege,
  2. 000’den 1500’e kadar üyesi olan şubelerde, 1.000’den fazla her 100 üye için 1delege,
  3. 1500’den fazla üyesi olan şubelerde, 1500’den fazla her 200 üyeye 2delege,
  4. Yarıdan bir fazla olan üye sayısı tama iblağ
  5. Delegelerin delegelik sıfatları, seçildikleri genel kuruldan itibaren başlar. Bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.
 3. (b) bendindeki işlem sonrasında kalan delegelikler, (b) bendi kapsamında delegelik verilen şubeler haricindeki diğer şubelere dağıtılır. Bu işlemde, (b) bendi kapsamında kendilerine delegelik verilen şubelerin üye sayıları ile kanunda belirtilen şube olma sayısının altında üyeye sahip temsilciliklerin üye sayıları toplam üye sayısından düşülür. Kalan toplam üye sayısı, kalan delege sayısına bölünerek yeniden “bir delegeliğe düşen üye sayısı” bulunur.(b) bendi kapsamında delegelik verilen şubeler haricindeki diğer şubelerin üye sayısı, yeniden belirlenen “bir delegeliğe düşen üye sayısı”na bölünerek bu şubelere düşen delege sayısı belirlenir.
 4. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlanarak şubelere dağıtılır.
 5. Toplam üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazetede yayımlanmış en son sayı, şubelerin üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazetede yayımlanmış en son sayıya esas mutabakat metninde yer verilen sayı esas alınır.
 6. Seçimle elde edilen delege sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona eren delegelerin delegelik sıfatları sona erer. Genel Yönetim ve Genel Denetleme Kurulu asil üyesi sıfatına bağlı olarak Genel kurula delege katılanlar; bu görevlerinin sona ermesi halinde bu sıfatlarına dayalı olarak genel kurula delege olarak katılamazlar.
 7. Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Genel Kurulun Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 16.

 1. Sendika Genel Kurulu, dört yılda bir olağan olarak toplanır. Ancak, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda yahut Genel Kurulun Üye veya Delegelerinin beşte birinin yazılı ve gerekçeli isteği üzerine en az altmış gün içinde olan üstü olarak toplanır.
 2. Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul delegelerin salt çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Genel kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ilk toplantıda kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. Ancak, Genel Kurul gündeminde tüzük değişikliği ya da feshin yer alması durumunda toplantı yeter sayısı, ilk toplantıyla sınırlı olmak üzere delege sayısının salt çoğunluğu olarak uygulanır.
 3. Genel kurul divan başkanlığına verilecek yazılı önerge ile yapılan değişiklik teklifi, mevcut delegasyon salt çoğunluğunun açık oyları ile kabul edilir. Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.
 4. İlk toplantıda toplantı yeter sayı sağlanamazsa en geç 15 gün içinde ilanda belirtilen gün, saat ve yerde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantı için salt çoğunluk aranmaz. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Tüzükte açıkça hüküm bulunan haller hariç olmak üzere kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
 5. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, toplantı tarihinden en az on beş gün önce Genel Kurul delegelerine yazılı veya elektronik ortamda gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.
 6. Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nun veya gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulu’nun kararıyla yahut ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak şartıyla Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü olarak toplanır.
 7. Olağanüstü Genel Kurulun ilan edilmesinde, gündemin belirlenmesinde ve diğer hususlarda Olağan Genel Kurul için öngörülmüş usul ve esaslara uyulur. Olağanüstü Genel Kurulda, gündemde belirtilen maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının açılmasından sonra, genel kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17. Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri;

 1. Sendika genel merkez organlarını seçmek,
 2. Tüzükte değişiklik yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen Tüzük hükümlerinin değiştirme konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 3. Genel Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ve Genel Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve ibrasına karar vermek,
 4. Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçeyi görüşerek karara bağlamak,
 5. Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu raporlarını görüşmek.
 6. Sendika hizmetlerinde kullanılmak üzere motorlu taşıt alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi ile gayrimenkul alımı ve satımı, gayrimenkulün yapımı, yaptırılması, alt ve üst yapı projelendirmesi, bu işlerin ihale edilmesi, kullanılacak her türlü makine, teçhizat, araç, gereç ve ihtiyaçların yurt içi ve yurt dışı temini, alımı, kiralanması ve ithalatı, gayrimenkulün kiralanması veya kiraya verilmesinde yetkili olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 7. Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak kararlarını vermek,
 8. Genel Kurul üye veya delege tam sayısının 3/5’inin çoğunluğu bulunmak kaydıyla aynı hizmet kolundaki bir sendikanın sendikaya katılmasına ya da sendikanın bir başka sendikaya katılmasına karar vermek,
 9. Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek,
 10. Sendika organlarına seçilen yöneticiler ile sendika hizmetleri için geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek ücret, huzur hakları, harcırahlar, ödenekler, ödenecek yolluk ve tazminatları belirlemek, 4688 sayılı yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren profesyonelliğe ayrılmış olan genel merkez yöneticilerine her yıl için bir aylık maaş tutarında kıdem tazminatını ödemek. (Bu yöneticilerin herhangi bir nedenle sendika görevlerinin sona ermesi sonucunda kendilerine kıdem tazminatı ödenmez),
 11. Genel Disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma tekliflerini ve buna yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak,
 12. Mevzuatta veya sendika tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak,
 13. Sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma kararı vermek; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 14. Sendikanın feshine ve fesih halinde sendika mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
 15. Aylıksız izne ayrılan Genel Merkez ve Şube yöneticilerine ödenecek maaş ve diğer mali haklar ile tazminatları belirlemek,
 16. Aylıksız izne ayrılmayan şube yönetim kurulu üyeleri ile Merkez ve Şube zorunlu organlarında görev yapanlara verilecek her türlü ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek,
 17. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan, bankalar ve finans kurumlarından; borç ve kredi alma ve sair alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç ve kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini tanzim ve imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname ve vesair evrakı tanzim ve imzalama, ilgili makamlara ibraz, yanlışlıkları düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel finans kurumları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunma, kredi açma, kredi kapatma, teminat mektubu alma, ilgili banka tarafından talep edilen kredi sözleşmelerini ve taahhütnameleri ile eklerini imzalama, talep, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evrak ve belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her türlü varlıklar ile hesapları ilgili bankaya rehin verme, rehin sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde kefil olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınmazlarını dilediği sıra ve dereceden bankalar lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde tecil, yapılandırma ve taksitlendirme, bu kredi ve kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip ve neticelendirme, imzalama hususlarında gerekli bütün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama sözleşmeleri tanzim ve imzalama, bu suretle taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme, satın alma ve gerektiğinde bunları adi yada finansal kiralama yoluyla kiralama, sendikayı temsil ve ilzam etme ve gerektiğinde bu işlemlerle ilgili genel yönetim kurulu üyelerinden bir ya da birkaçını yetkilendirmek üzere genel yönetim kuruluna yetki vermek,

Genel Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Aranacak Şartlar, Üyelerinin Hak Ve Sorumlulukları

Madde 18. Genel Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar, Üyelerin Hak ve Sorumlulukları;

 1. Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır.
 2. Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve iki Genel Başkan Yardımcısı olmak üzere üç kişiden oluşur ve aday olan Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul delegelerinin en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Seçilen Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüzükte belirtilen Genel Başkan Yardımcılığı Görevlerini kendi arasında paylaşır.
 3. Genel Yönetim Kurulunun seçimlerinde aynı göreve birden fazla aday olması durumunda en çok oyu alan aday seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday ad çekmek suretiyle yapılacak kurayla belirlenir. Genel Başkan Yardımcılıklarından herhangi birinin boşalması halinde en çok oyu alan yedek üye ayrılan genel başkan yardımcısının yerine 30 gün içerisinde göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyelere çağrı yapılır. Olağan Genel Kurul döneminin bitmesine üç (3) aydan daha kısa bir zaman kalmış olması halinde yedek üyenin çağrılması Genel Yönetim Kurulunun takdirindedir. Çağrılan yedek üyenin görevi kabul etmemesi halinde, aynı usulle diğer yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında; Genel Başkan tarafından önerilmek ve Genel Başkanlık hariç olmak kaydıyla, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılabilir. Görev dağılımın yeniden yapılması yönünde teklifte bulunulmaması halinde çağrı yapılan yedek üye, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görevini üstlenir.
 4. Genel Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Genel Başkanlık görevini Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) üstlenir. Çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısında Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılır.
 5. Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri, sendika organlarındaki görevleri sona erer.
 6. Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Genel Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 19.

 1. Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir defa, yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile olağan toplanır. Bunun dışındaki toplantılar ise, Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) başkanlık eder.
 2. Genel Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Genel Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 3. Genel Başkan Yardımcılıkları, komisyonlar şeklinde örgütlenir. Her Genel Başkan Yardımcısı kendisine bağlanmış olan komisyonunun başkanıdır. Ancak, komisyon toplantısına Genel Başkan’ın katılması halinde komisyon başkanlığı Genel Başkan tarafından yürütülür.

Genel Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 20. Genel Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 1. Sendikanın çalışma programını yapmak,
 2. Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3. Mevzuata ve Genel Kurul kararlarına göre Menkul, Gayri Menkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
 4. Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 5. Toplu sözleşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusuna ilişkin eylem planları hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın çalışanların lehine sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak,
 6. Genel Merkez Organlarını gerekli gördüğü hallerde toplantıya çağırmak,
 7. Genel Yönetim Kurulu üyelerini veya şube organlarında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,
 8. Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak, açılan şubelere yetki vermek, başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatmak,
 9. Sendikanın tüzükte yer verilen amaçlarını gerçekleştirmesine yönelik gerekli büroları kurmak, elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacak personeli atamak, bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek,
 10. Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 11. Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar vermek, üyeliğin kesinleşmesini müteakip gerekli bildirimleri yapmak,
 12. Mevzuat ve tüzük doğrultusunda diğer görevleri yerine getirmek,
 13. Birikim ve çalışmalarından yararlanmak için gerekirse Uzmanlar Kurulu oluşturmak, uzmanlar kurulunun oluşumu ve çalışmalarını belirlemek,
 14. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek,
 15. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik tekliflerini Genel Kurula sunmak,
 16. Genel Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde veya genel kurul delegelerinin 1/5inin isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 17. Şube merkezinin bulunduğu ilin ilçelerinde temsilcilikler açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,
 18. Şube oluşturmak için gereken üye sayısına ulaşamayan illerde temsilcilik açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,
 19. Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımların ne şekilde kullanılacağına karar vermek,
 20. Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak,
 21. Sendikanın, iç işleyişine, mali işlere, hukuki iş ve işlemler ile hukuki yardıma, seçimlere, denetim ve disipline yönelik, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri gerektiğinde ilgili kurulların katılımıyla hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak,
 22. Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına ve gezilerine katılacakları tespit etmek, uluslararası kuruluş kurabilmek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak için Genel Kurul tarafından verilen yetkiyi kullanmak,
 23. Kanun, yönetmelik, toplu sözleşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,
 24. İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak, bu konularda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,
 25. Sendika tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etme konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, avukatlarına vekâlet vermek,
 26. Toplu sözleşmede uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurmak ve toplu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik her türlü idari ve yargısal başvuruları yapmak ve takip etmek,
 27. Hizmet kolundaki kurum ve kuruluşların Yüksek Disiplin Kuruluna katılacak sendika temsilcisini belirlemek,
 28. Genel kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla; Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek,
 29. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırmaya karar vermek,
 30. Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak,
 31. Zorunlu giderler için Genel Merkez kasasında; on beşinci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının on katı kadar nakit para bulundurabilir.

Genel Başkanın Görev Ve Yetkileri

Madde 21. Genel Başkan’ın görev ve yetkileri;

 1. Sendikayı yönetir, Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde, yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nezdinde temsil eder.
 2. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar,
 3. Sendika adına resmi beyanatta bulunur, basın toplantısı yapar, beyanat ve basın toplantısından sorumludur,
 4. Şube ve Genel Merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol eder. Lüzumu halinde mutad harcamalar dışında herhangi bir karar aranmaksızın sendika genel merkezinin aylık gelirinin %3’ünü geçmemek kaydıyla harcama yapabilir. Ancak, bilahare Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirir. Bu harcama yalnız genel başkan tarafından yapılır.
 5. Sendika yazışmalarını ilgili genel başkan yardımcısıyla müşterek imza İlgili genel başkan yardımcısının yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle imza eder. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahat haliyle sınırlı olmak ve genel merkez giden evrak defterine kaydını yaptırmak suretiyle lüzumu halinde tek başına imzalayarak sendika adına yazışmalar yapabilir. Anacak bu evrakı yanında bulunan geçici deftere kayıt etmesi zorunludur.
 6. Sendika içinde kurulan tüm komisyonlara başkanlık eder.
 7. Sendikanın banka hesaplarından yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çeker.
 8. Sendikanın adına çıkan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları yerine getirir, yetkileri kullanır.
 9. Genel merkez ve şubeler dâhil olmak üzere bürolarda yürütülen her tür iş ve işlemi inceler, denetler.
 10. Lüzumu halinde, sendikanın üye olduğu konfederasyonla ilişkilerini koordine eder, konfederasyon nezdinde yapılan çalışmalar için gerektiğinde Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapar.
 11. Sendikanın eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirir, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin faaliyetlerini inceler ve denetler, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmelerini ister.
 12. İzinli olduğunda ya da gerek gördüğü durumlarda genel başkanlık görevini yazılı beyanı ile atadığı genel başkan yardımcısına vekaleten verir.

Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 22. Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri;

 1. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet eder,
 2. Mali İşler ve Mevzuat ve Toplu Sözleşme işlerini yürütür,
 3. Genel Başkanın görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur,
 4. Hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda uzman personelin istihdamına yönelik olarak Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur,
 5. Muhaberat ve muamelat işlerini yürütür,
 6. Genel merkez bünyesinde mevcut veya kurulacak araştırma, mevzuat, hukuk, toplu sözleşme vb. büroların çalışmalarını kontrol eder,
 7. Sendika bünyesinde görev yapan personelin, istihdam şekli, görev alanları, mesai saatleri, sorumlu olacağı amirler ile çalışma hukukuna ilişkin diğer hususlara yönelik konuları düzenleyen yönetmelikleri hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar ve uygulanmasını sağlar ve takip eder.
 8. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve sekretarya işlemlerini yürütür.
 9. Genel merkezin idari iş ve işlemlerini genel başkan adına yürütür, iş ve işlemlere ilişkin olarak istenmesi halinde genel başkana sunulmak üzere rapor hazırlar.
 10. Öncelikle sendika üyelerinin olmak üzere kamu çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür, bu amaçla kurulan kurul ve komisyonlarda Yönetim kurulu adına görev yapar ve yetki kullanır.
 11. Sendikanın, hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, bu kurum ve kuruluşlarla üyelerin taleplerine bağlı olarak yürütülecek yazışmaları yürütür.
 12. Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlar
 13. Hizmet koluna ait merkez ve taşra teşkilatı birimlerine ilişkin olarak üyelerden gelen müracaat ve şikâyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür, müracaat ve şikâyetlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla gereken görüşme ve yazışmaları yürütür.
 14. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapar.
 15. Tüzük değişikliği çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) ile birlikte koordine eder, yönetmelik taslaklarını ilgili Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 16. Sendikanın mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge hükümleri gereğince yürütür, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.
 17. Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunar.
 18. Sendika gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetir.
 19. Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine ait emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlar.
 20. Şube avanslarının zamanında ve ilgili mevzuat, iç yönetmelik ve diğer iç hukuki düzenleme hükümleri doğrultusunda gönderilmesini sağlar ve giderlerin gözetim ve denetimini yapar.
 21. Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların düşümünün usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.
 22. Demirbaş alımı ve düşümüyle ilgili olarak kurulacak teknik komisyonda görev yapar.
 23. Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapar, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenler, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri genel başkanla birlikte, yetki verilmesi halinde tek başına imzalar.
 24. Sendika tarafından kurulacak yardımlaşma sandığıyla sendikanın mali ilişkilerini düzenler ve takip eder.
 25. Sendika hesaplarının, her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlar.
 26. Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesini ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar.
 27. Genel Kurul kararı doğrultusunda, giderler ve bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alınacak kararlara ilişkin olarak Genel Yönetim Kuruluna teklif sunar.
 28. Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza eder, Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.
 29. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Genel Yönetim Kuruluna sunar.
 30. Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırır.
 31. Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dâhilinde, sendika kasasında işbu Tüzükte belirlenen miktarda nakit
 32. Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verecekleri mal bildirimine ait noterden aldıkları belgeleri, Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sahifesine yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek, Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatır.
 33. Kanun gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak verir.
 34. Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunur.
 35. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla tüzük ve mevzuatı takip ederek değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar eder ve arşiv hazırlar.
 36. Toplu Sözleşmelerin başlangıç tarihinden en az bir ay önce olacak şekilde görüşmelerde gündeme getirilecek konu ve taleplerle ilgili çalışma raporunu genel yönetim kuruluna sunar.
 37. Toplu sözleşmenin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru metnini hazırlar.
 38. Toplu sözleşmenin takip edilmesi ve sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapar.
 39. Hizmet kolu çalışanlarının istihdam türleri itibarıyla sorun ve taleplerini belirlenmesine yönelik çalışma yapar.
 40. Hizmet kolunda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyici işlemleri ile genel nitelikli uygulamaları hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar itiraz veya dava yoluna başvurulacak konuları belirler.
 41. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütür.

Genel Başkan Yardımcısının Görev Ve Yetkileri

Madde 23. Genel Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri;

 1. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkana vekâlet eder.
 2. Basın ve İletişim, Eğitim ve Sosyal İşler ve Teşkilatlanma işlerini yürütür,
 3. Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde teşkilatlanmayı sağlar.
 4. Şubelerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olur.
 5. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenler ve yürütür.
 6. Sendika üyelerinin, kişisel ve görev bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenler ve üye envanterlerini çıkartır.
 7. Üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt belgesinin birnüshasını15 gün içinde işverene gönderir.
 8. Şubelerin faaliyet alanlarının düzenler, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor sunar.
 9. Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olur.
 10. Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare eder, Genel Yönetim Kuruluna bilgi verir.
 11. Teşkilatlanan iş yerlerinde çalışanlara kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenleyerek teşkilatlanmanın faydalarını anlatır, teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte çalışır.
 12. Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’na teklifte bulunur, hizmet kolundaki diğer sendikaların bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlar.
 13. Genel kurul toplantısından önce delegelere gönderilecek evrak ve raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden talep eder, gönderilmesi zorunlu olan raporların delegelere tebliğini sağlar.
 14. Genel Kurul çağrısına ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 15. Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dâhil olmak üzere şube, temsilcilikler ve iş yeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenler.
 16. Konfederasyon ve/veya sendika tarafından alınan eylem kararlarının teşkilata duyurulmasını sağlar, eylem için gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirir.
 17. Şube ve temsilciliklere yetki verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
 18. Teşkilatlanma ve üyelik işlemleriyle ilgili olarak sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkilerini düzenler ve Yönetim Kurulundan verilen yetkiye dayalı olarak bu ilişkileri yürütür.
 19. Genel Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilmesi halinde, teşkilatlanma bürosunu yönetir, bu büroda istihdam edilecek personel için Yönetim kuruluna öneride bulunur.
 20. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, gazete, broşür, bülten gibi yayınların hazırlanmasını ve çıkarılmasını sağlar, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri yürütür.
 21. Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası basın ve yayın organları ve televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlar.
 22. Sendika şube ve temsilcilikleri tarafından çıkarılacak yayın organları ile web sitelerinin gözetim ve denetimini gerçekleştirir.
 23. Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlar ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 24. Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlar.
 25. Eğitim ve sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur.
 26. Sendika üyeleri ile diğer kamu görevlilerine yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek genel yönetim kuruluna sunar.
 27. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandıkları kurulmasına yardımcı olur, gerektiğinde sendika adına yardımlaşma sandığı oluşturulmasını sağlar.
 28. Üyelere hizmet verilmesi amacıyla sağlık tesisi, huzurevi, kreş ve benzeri sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapar ve çalışmalarını rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.
 29. Sendikanın faaliyet alanı ile ilgili konular başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve kültürel sorun ve durumlarla ilgili seminer, panel, konferans vb. toplantı ve etkinlikler planlamak ve yetki verilmesi halinde gerçekleştirir, sonuçları hakkında rapor düzenler.
 30. Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapar.
 31. Sendika yetkili organları, Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütür.

Genel Denetleme Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 24. Genel Denetleme Kurulu;

 1. Genel Denetleme Kurulu, Genel Başkan ve iki genel başkan yardımcısı olmak üzere üç kişiden oluşur. Yedek üye asıl üye sayısı kadardır.
 2. Genel Denetleme Kurulu yılda en az iki olmak üzere, istediği zaman kendiliğinden veya başvuru üzerine denetim yapar. Denetlemenin yapılabilmesi için en az iki kurul üyesinin bulunması şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde kararı başkanın oyu belirler. Denetim esnasında sendikaya ait evrak sendika binasından dışarıya çıkartılamaz.
 3. Genel Denetleme ve şube denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Denetleme Kurulu üyelerinin katılımıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle belirlenir.

Genel Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 25.Genel Denetleme Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 1. Genel Yönetim Kurulu iş ve işlemlerinin, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygunluğunu denetler.
 2. Sendika tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre idari ve mali denetim yapar ve bu konuda hazırladıkları denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunar. Bu amaçla;
  1. Sendika tüzüğü ve ilgili mevzuat gereği tutulan defterleri inceler.
  2. Ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bulunduğu konfederasyona gönderilmek üzere, her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları denetleme raporlarını Yönetim Kuruluna sunar.
  3. Bu bilanço hesaplarında sendika bilançosunun ait olduğu dönem içindeki; gelirleri ve bunların kaynakları, giderleri ve bunların sarf yerleri, yönetim kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve ödenekler, çalışan personele ödenen ücretler, para ve menkul kıymetler mevcudu, taşınmaz mevcudunu belirler.
  4. Genel Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine şubelerin denetimini gerçekleştirmek ve denetim sonucunda hazırlanan denetleme raporunu Genel Yönetim Kurulu’na sunmak,
 3. Genel Yönetim Kurulundan, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep eder.
 4. Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunar.
 5. Tüzük ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yapar.

Genel Disiplin Kurulunun Oluşumu, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 26.  Genel Disiplin Kurulu;

 1. Genel Disiplin Kurulu, Genel Başkan ve iki başkan yardımcısı olmak üzere üç kişiden oluşur. Yedek üye asıl üye sayısı kadardır.
 2. Genel Disiplin Kurulu, ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçerek görev dağılımı yapar.
 3. Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun ve denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

Genel Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 27. Genel Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

 1. Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışında bu tüzükte gösterilen disiplin cezalarını vermek ve sonucunu Yönetim Kurulu’na ve diğer ilgililere bildirir.
 2. Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye hakkındaki soruşturma raporu ve ekleriyle birlikte Genel Kurula “üyelikten çıkarılma” kararını sunmak üzere Yönetim Kuruluna sunar.
 3. Şube Disiplin Kurulları tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlar; inceleme sonucunda kararı değiştirir, onaylar, iptal eder.
 4. Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Disiplin Cezaları

Madde 28.

 1. Disiplin cezaları;
  1. Uyarı,
  2. Kınama,
  3. Yöneticilikten uzaklaştırma,
  4. Üyelikten geçici çıkarma,
  5. Üyelikten temelli çıkarmadır.
 2. Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi 7 günden az olamaz.
 3. Üyelikten geçici çıkarma cezasının süresi üç aydan fazla olamaz, bu süre içerisinde üyelik kesintisi yapılmaya devam edilir. Ancak, hukuki yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç üyelikten kaynaklanan diğer haklar kullanılamaz. Bu cezanın zorunlu organ üyelerinden birisine verilmesi halinde bu süreyle sınırlı olmak üzere ilgili kişi organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz.
 4. Üyelikten temelli ve geçici çıkarma cezası Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile Genel Kurulda, isteği halinde ilgiliye sözlü savunma hakkı verilir.

Yöneticilerin Görev Süresi

Madde 29.

 1. Aynı kişi, Genel Başkanlık dâhil aynı unvanlı Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Şube Başkanlığı ve aynı unvanlı Şube Yönetim Kurulu üyeliği ile il, üniversite ve ilçe temsilcisi görevlerine en fazla üst üste dört dönem seçilebilir. Üst üste dört dönem aynı görevi yürütmüş olanların, bu görevlere yeniden seçilebilmek için bir olağan genel kurul dönemi ara vermiş olmaları gerekir. Üst üste dört dönem sınırlamasında, genel kurulda gerçekleştirilen seçim sonucunda seçilen görev esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞUBELER VE ORGANLARI

 

Şube Oluşturma Usul ve Esasları

Madde 30.

 1. 400 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde Genel Kurul kararıyla veya yetki verilmiş olması halinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile şube kurulabilir. Bir ilde birden fazla şube oluşturulabilir. İl, ilçe ve belde temsilcilikleri birleştirilmek suretiyle de şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi durumdaki şubenin zorunlu organları, Genel Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu şekilde oluşan şube, 6 ay içerisinde şube genel kurulunu gerçekleştirir.

Şube Organları

Madde 31. Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır:

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu
 4. Şube Disiplin Kurulu

Şube Genel Kurulu Oluşumu

Madde 32.

 1. Şube genel kurulu şubenin en yüksek organı olup, dört yılda bir sendika genel kurulundan en az iki ay önce şube yönetim kurulunun veya lüzum üzerine genel yönetim kurulunun uygun gördüğü tarihte yapılır. Şube Genel kurulun toplantı yeter sayısı delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Şube yönetim kurulunun oy çokluğu ile denetleme kurulunun oy çokluğu ile üye ve delegelerin 1/5’in talebi veya genel yönetim kurulunun kararı ile olan üstü kurul yapılabilir. Genel kurul toplantısı ve gündemi en on beş gün önceden o mahalde yayınlanan bir gazete, yoksa mahalli imkânlar ile ilan olunur. Gündemde seçim olması halinde toplantı seçim kuruluna da bildirilir. Olağan üstü genel kurul toplantılarında sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür. Şube genel kurulu şubenin en yüksek organı olup şubenin üyeleri arasından seçilen 150 delege ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. Şube Genel Kurulunun 150 delegesinin seçimi serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak şube genel kurulundan bir ay önce gerçekleştirilir. Şube Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve ilk toplantıda kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. Delege seçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Şube Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 33. Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;

 1. Şube organlarında görev alacakları seçmek,
 2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek ve ibra etmek,
 3. Sendika Genel Kurulu delegelerini seçmek,
 4. Mevzuatta ve tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 34.

 1. Şube genel kurulunca seçilen beş asıl üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu üye sayısı kadar yedek üyeler belirlenir. Üyeler, kendi aralarında bir başkan olmak üzere sekreterlikleri de oluştururlar. Şube yönetim kurulu en az ayda bir toplanır. Şube başkanın çağrı ile olağan üstü toplanır. Çalışma esasları genel yönetim kurulunda olduğu gibidir. Şube Yönetim Kurulu şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Görev ve yetkileri;
  1. Şubenin çalışma programını yapar.
  2. Şube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlar.
  3. Şube Genel Kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlar ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır.
  4. Sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üye kayıt formlarını Genel Merkeze ulaştırır.
  5. Şube merkezinin bulunduğu ilin idari sınırları içerisinde yer alan ilçe, belde ve işyeri sendika temsilcilerini belirler.
  6. Şube sınırları dâhilindeki işyerlerinde çalışan üyelerin sorunlarıyla ilgilenir, çözümler üretir.
  7. Aidatların usulüne uygun olarak kesilmesini sağlar, bu amaçla üye formalarını ve listelerini ilgili işyerlerine ulaştırır.
  8. Genel yönetim kurulunca ve şube genel kurulunca verilecek görevleri yerine getirir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Yetkileri

Madde 35.

 1. Şube başkanı;
  1. Şube başkanı şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde toplantı ve komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.
  2. Şube başkanı şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye yetkilidir.
  3. Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ile ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından mali hususlarla görevli sekreter veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile birlikte çift imza ile para çeker.
 2. Şube sekreteri;
  1. Büroları yönetir, şube yönetim kurulu gündemini hazırlar.
  2. Yönetim kurulu ve şube başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
 3. Şube Mali Sekreteri;
  1. Şubenin mali konulardaki işlemlerini kanun, yönetmelik ve tüzük hükümleri çerçevesinde yerine getirir.
 4. Diğer üyeler;
  1. Yönetim kurulunda diğer üyeler şube başkanı tarafından verilecek görevleri yerine getirirler.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 36.

 1. Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak şube üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Şube denetleme, merkez denetleme kurulunun çalışması ile ilgili hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür.
 2. Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin tüzük, ilgili mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tüzüğe uygun olarak denetler.
 3. Şube Denetleme Kurulu, denetleme sonucunda düzenlenen ara raporunu Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporunu ise Şube Genel Kuruluna sunar.

Şube Disiplin Kurulu

Madde 37.

 1. Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek seçime dayalı olarak şube üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
 2. Şube Disiplin Kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Şube disiplin kurulu çalışmalarını Disiplin Yönetmeliğine göre yürütür.
 3. Şube Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarını yapar. Disiplin soruşturması sonucunda uyarı ve kınama cezalarını verebilir. Uyarma ve kınama cezalarına ilişkin kararları genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. Tüzükte belirtilen diğer disiplin cezalarını gerektiren fiillerle ilgili disiplin soruşturmasına ait soruşturma raporunu Genel Yönetim Kuruluna sunulmak üzere şube yönetim kuruluna sunar.
 4. Yönetici veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen cezalara ilgililerin itiraz hakkı vardır.

Şube Organlarına Seçilme Şartları, Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 38.

 1. Şube organlarına seçileceklerin sendika üyesi olması ve şubenin coğrafi alanında bulunan işyerlerinde görev yapması şarttır.
 2. Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubesindeki görevleri sona erer.
 3. Emekliye ayrılanların sendika şube organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.
 4. Şube yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu üyeliklerine ve temsilciliklere seçilenlerin mali ve sosyal hakları, tüzüğün ilgili maddeleri ile Genel Kurul kararıyla belirlenir.
 5. Şube sınırları dışındaki bir göreve atananların şubedeki bütün görevleri sona erer.

Temsilcilikler

Madde 39. İş yeri sendika temsilcileri;

 1. İş yeri sendika temsilcileri, iş yerindeki üyeler tarafından seçim ile belirlenir. İş yerindeki kamu görevlisi sayısı;
  1. 200’e kadar ise bir
  2. 201 – 600 arasında ise en çok iki
  3. 601-1000 arasında ise en çok üç
  4. 1001-2000 arasında ise en çok dört
  5. 2000’den fazla ise en çok beş iş yeri temsilcisinden oluşur.
  6. Bu temsilcilerden biri şube yönetim kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir.
 2. Şube yönetim kurulu veya görev mahalinde çalışanların 1/5’inin teklifi ve genel yönetim kurulu kararı ile iş yeri temsilcileri görevden alınabilir.
 3. İş yeri temsilcileri bir genel kurul dönemi için seçilir.

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görev Ve Yetkileri

Madde 40.      İşyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri;

 1. Sendika ve üyeleri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve bunları düzenli yürütülmesini sağlamak,
 2. En az ayda bir, kendi aralarında toplanarak iş yerlerinin problemlerini görüşmek, bu konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak,
 3. Üyelerden gelen şikâyet ve önerileri çözmeye çalışmak, çözemediklerini ilgili organlara bildirmek,
 4. Yasalar, yönetmelik ve tüzükle kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

Sendika ve Şube Personeli

Madde 41.

 1. Sendikanın genel merkezi bünyesinde ve şubelerinde sendikanın faaliyet alanı ve çalışmalarıyla ilgili görevleri yürütmek ya da genel merkez ve şubelerde kurulacak büroların iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin mali ve sosyal hakları, hak ve sorumlulukları, görev tanımları ve bağlı bulunacakları amirler, Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SENDİKA İSTİŞARİ ORGANLARI

Madde 42.

 1. Başkanlar kurulu genel başkanın başkanlığında genel yönetim kurulu, genel denetleme kurulu, genel disiplin kurulu asıl üyeleri ile bu kurullarda en az bir dönem görev almış üyelerimiz ve şube başkanlarından oluşur. Başkanlar kurulu yönetim kurulunun çağrısı ile yılda iki defa toplanır. İstişare bir organdır ve aldığı kararlar, tavsiye ve teklif niteliği mahiyetindedir. Bu kararlar genel yönetim kurulunda görüşülür.
 2. Bilim ve onur kurulu; hizmetin kaliteli ve verimli sunulmasında bilimsel çalışma yapmak, proje ve öneri oluşturmak, sendikal taleplerin oluşturulmasında katkıda bulunmak üzere bilimsel yeterliliği olan üyelerimiz arasında genel yönetim kurulu tarafından oluşturulan bir kuruldur. Genel yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.

ALTINCI BÖLÜM

SENDİKANIN GELİR VE GİDERLERİ

Sendikanın Gelirleri

Madde 43. Sendikanın gelirler;

 1. Üyelik aidatları,
 2. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 3. Sendikanın müsaade ettiği diğer faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Mal varlığı gelirleri,
 6. Mevduatın değerlendirilmesinden doğan gelirler,
 7. Sendika tüzel kişiliği adına açılan tazminat davalarından elde edilen gelirler,

Sendika Üyelik Ödentisi

Madde 44.

 1. Sendika üyelik ödentisi, sendika üyesinin damga vergisine tabi aylık brüt gelirinin binde yedisidir.
 2. Şube ve temsilciliklere, zorunlu harcamaları ile Genel Yönetim Kurulunun onayı dâhilinde yapılacak sendikal faaliyetleri için banka hesapları aracılığıyla Genel Yönetim Kurulu’nca avans aktarılır. Zorunlu harcama kalemleri ve Genel Yönetim Kurulundan onay alınmasını gerektirir sendikal faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar ile temsilciliklere avans gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar Başkanlar Kurulunun olumlu görüşü alınmak, şubelere zorunlu harcama kalemleri ve onay aldıkları sendikal faaliyetler için gönderilecek avans tutarı, şubenin üyelerinden alınan toplam ödenti tutarının %30’undan az %65’inden fazla olmamak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

Sendikanın Giderleri

Madde 45. Sendika;

 1. Üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez,
 2. Amaçları ve faaliyetleri dışında harcama ve bağışta bulunamaz,
 3. Gelirlerinin %10’unu üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanır.
 4. Sendika gelirlerinden ve kasa mevcudundan üyeler ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlar dâhil hiç kimseye borç verilemez. Genel Merkez çalışanlarına maaşlarından mahsuben yapılacak avans ödemeleri bu kapsamın dışındadır. Ancak, avans ödemesi miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaşının %20’sinden fazla olamaz.
 5. Sendika organlarına seçilen yönetici ve üyelerle, sendika tarafından istihdam edilecek personel ve sendika etkinliklerinde görev alacaklara ödenecek; maaş, ek ders ücreti, yol ve yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve tazminat giderleri, ikramiye ve prim ödemeleri, sosyal güvenlik primleri,
 6. Genel Merkez, Şube, İl, Üniversite, İlçe ve Belde temsilciliklerinin ve bürolarının masrafları,
 7. Yardımlaşma sandığı giderleri, sosyal hizmet giderleri,
 8. Üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri,
 9. Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderlerdir.
 10. Yönetim Kurulu, bu konularda harcama yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır.

Sendikanın Tutacağı Defterler

Madde 46.

 1. Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır;
  1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi.
  2. Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri.
  3. Gelen giden evrakın, tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, ayrıca seyahatlerde genel yönetim kurulu üyelerince kullanılan geçici giden evrak defteri,
  4. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları.
  5. Demirbaş eşya defteri,
  6. Gelir makbuzları ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosya ve defterler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve aidat defterini tutmak zorundadır.
 2. Yukarıda yazılı defterler, her olağan Genel Kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika, tutmakla, yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.
 3. Sendika, defterler ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takiben takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.
 4. Sendika her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.
 5. Sendika Genel Merkezi ve şubeleri tarafından tutulması gereken defterler, defterlerin tutulma şekli, mali işlere ilişkin belge ve evrakın tanzim şekli ve usulleri, Genel Merkez ve Şubelerin mali denetiminin usul ve esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Demirbaşların Satımı Ve Düşümü

Madde 47.

 1. Değeri tedavüldeki en büyük banknottan daha fazla olan demirbaşların satışı ve düşümü, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım onarım, tadilat vb. işlemler bu komisyonun sorumluluğunda yürütülür. Komisyon, Genel Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Komisyon kararları, Genel Yönetim Kurulu’nun onayıyla uygulanır.

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar

Madde 48.

 1. Aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine, her türlü zam ve tazminatlar dâhil olmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde görev yapan döner sermayesi olamayan fakülte dekanına ödenmekte olan maaş ve ücret toplamını aşmamak üzere, genel başkan için ise genel yönetim kurulu üyeleri için belirlenen maaşın %20’si fazla olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda maaş ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmekte olan aile ve çocuk yardımları ödenir.
 2. Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine son maaşları iki katı olarak ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme, ilgilinin ailesine yapılır.
 3. Sendika şube yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerine; her türlü zam ve tazminatlar dâhil olmak üzere il milli eğitim müdürünün aylık maaş ve ücretini geçmemek kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda maaş ve ücret ile ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken aile ve çocuk yardımları ödenir.
 4. Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görev alan üye veya delegelerin yol masrafları sendika tarafından ödenir. Genel Merkezin bulunduğu il dışından gelen zorunlu organ üyeleriyle genel kurul delegelerinin barınma ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır. Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen her türlü sendikal faaliyet kapsamında toplantı, çalıştay, seminer vb etkinliklerde görev alanların yol, konaklama ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır.
 5. Sendikal çalışma sırasında vefat eden veya çalışamayacak durumda malul kalan genel merkez ve şube zorunlu organlarında görev alan asil üyeler ve il, ilçe ve üniversite temsilcilik yönetim kurulu üyeleriyle sınırlı olmak kaydıyla yönetim kademesinde görevli olanlara, Genel Merkez bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Ödenecek tazminat, olay tarihi itibariyle en yüksek Devlet memuruna ödenen net maaşın vefat durumunda 8 (sekiz) katı, maluliyet durumunda ise 5 (beş) katı oranında belirlenir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için, yürütülen çalışmanın ilgili Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak yürütülmesi ve yönetim kurulu kararında çalışmaya katılacak yönetici ve üyelerin isimlerinin belirtilmiş olması şarttır.
 6. Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerinden kadrosu Sendika Genel Merkezinin bulunduğu il dışındaki illerde bulunanlara, Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevine başlaması ve görevin sona ermesi hallerinde ilk ve son maaşlarıyla birlikte emsali devlet memuru esas alınarak sürekli görev yolluğu ödenir.
 7. Sendika genel merkez ve şube zorunlu organlarının üyelerine bu madde kapsamında ödenenler ile bu madde kapsamında Genel Kurul kararıyla ödenmesine karar verilenler haricinde başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılamaz.
 8. Aylıksız izne ayrılmayan Sendika yönetim kurulu üyelerine aylık 3000 TL ücreti aşmamaküzere,genelbaşkaniçinisegenelyönetimkuruluüyeleriiçinbelirlenenmaaşın%20’si fazla olmak kaydıyla ücret ödenebilir ve bu yönetim kurulu üyelerinin sendikal faaliyetler için yapmış olduğu seyahatlerin yollukları sendika bütçesinden karşılanabilir. Ayrıca yönetim kurulu dışındaki diğer görevlilerin aylık 1500 TL’ye kadar huzur hakkı ve yollukları sendika bütçesinden karşılanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Birleşemeyecek Görevler

Madde 49.

 1. Şube zorunlu organlarından birine seçilen, Şube Genel Kurulu üyeliği hariç diğer şube zorunlu organlarına, Genel Merkez zorunlu organlarından birine seçilen, Genel Kurul üyeliği hariç diğer Genel Merkez zorunlu organlarına seçilemez.
 2. Sendika üyeleri, genel yönetim kurulu, şube yönetim kurulu ve temsilcilik yönetim kurulu üyeliklerinden sadece birine seçilebilir. Birden çok yönetim kuruluna seçilmesi halinde seçilenin ilk görevi kendiliğinden düşer.

Konfederasyon ve Uluslar Arası Kuruluşlara Üyelik

Madde 50. Sendika;

 1. Ülke içerisinde ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul kararıyla alınır.
 2. Amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir. İlgili kuruluşlara temsilci gönderebilir.
 3. Üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı konfederasyon veya uluslararası kuruluşları, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen on beş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği denklenir.

Fesih, İnfisah Ve Kapatma Hali

Madde 51.

 1. Sendikanın feshi, Genel Kurulun üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğunun toplanması ve katılanların salt çoğunluğu ile gerçekleşir.
 2. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararı ile kapatılması durumunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 32’nci maddesi uyarınca tasfiye işlemi sonucunda kalan para ve mal varlığı Genel Kurul kararı ile belirlenen aynı maksatlı sendika, konfederasyon ya da milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde temel insan, hak ve özgülüklerini savunan dernek ya da vakıfa devredilir.

Kurucular

Madde52.       Akademisyenler Sendikasının kurucuları şunlardır;

Adı Soyadı Doğrum Tarihi Adres
Zeynel Karacagil 15.07.1988
Efecan Anaz 14.04.1989
Didem Öztürk Jonsson 01.11.1987
Gülşen Kaynar 14.12.1989
Hakan Yazar 21.05.1990
Ceren Aksoy Sugiyama 29.01.1981
Halil Çağlar Enneli 04.05.1974

Müteşebbis Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur;

Asıl Üyeler;

Adı Soyadı Doğrum Tarihi Unvan
Zeynel Karacagil 15.07.1988 Genel Başkan
Efecan Anaz 14.04.1989 Genel Başkan Yardımcısı
Didem Öztürk Jonsson 01.11.1987 Genel Başkan Yardımcısı

Yedek Üyeler;

Adı Soyadı Doğrum Tarihi  
Hakan Yazar 21.05.1990 Yedek
Gülşen Kaynar 14.12.1989 Yedek
Ceren Aksoy Sugiyama 29.01.1981 Yedek

Madde 53: Bu tüzük kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.