Akademi veya üniversite, toplumun temel dinamiklerini oluşturan ve şekillendiren en önemli yapıdır. Akademi, toplumun eğitiminden ahlakına, iktisadi gelişmişliğinden aile yapısına kadar bütün unsurlarını etkilemektedir.  Bunun yanı sıra, Modern Dünya’da ulusların saygınlıkları ekonomik, teknolojik ve bilimsel üretimde aldıkları rollerle ölçülür hale gelmiştir. Türkiye Akademisi, her geçen gün artmakta olan öğrenci ve alanlarında doktoralı yetkin uzmanlarıyla ülkemizin lokomotifi vazifesi görmektedir. Bilim ve teknikteki gelişmeleri takip etmenin yanı sıra çağdaş teknolojiyi bizatihi üretmek noktasında Türkiye Üniversiteleri ve akademisi gereken özveriyi göstererek durmaksızın çalışmaktadır.

Sendikal faaliyetlerin yoğunluğu ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişki her zaman için doğru orantılı olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye’de akademisyenlerin tamamına hitap eden bir sendikanın eksikliği Türkiye akademisi ve toplumu tarafından yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Bu doğrultuda üniversiteler ve akademisyenlerin sorunlarına çözüm arayışlarında bir paydaş olma iddiasında bulunan AKA-SEN, Ankara Valiliğine verilen dilekçe ve tüzük ile kurularak faaliyetlerine başlamıştır.

AKA-SEN, sendika ruhunun bir gereği olarak siyasi partilerden bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. AKA-SEN, herhangi bir konfederasyona bağlı olmayıp; herhangi bir siyasi partinin uzantısı şeklinde hareket etmeyecek; din, dil, ırk veya cinsiyet gibi her hangi farklılık gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde görev yapan akademisyenlerin temsilcisi olacaktır. Bu doğrultuda farklı üniversitelerde çalışan, farklı siyasi görüşleri olan meslektaşlarımızı AKA-SEN çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.

  • Daha iyi bir akademi için AKA-SEN
  • Akademinin yeni ve güçlü sesi için AKA-SEN
  • Akademinin onuru ve ahlakı için AKA-SEN
  • Mobbing ve intihale son vermek için AKA-SEN